Náš cyclopický mutant
byl výsledek degenerace, řady generací inbrední plemenitby a samooplodňování. Cyclopický mutant byl málo viabilní a ve srovnání s kontrolním jedincem výrazně zaostával v růstu. K reprodukci nedošlo. V březnu 2019 uhynul.

Klikněte pro FB album

Co víme o cyclopii o plžů? Vyvolává jej lithium. Lithium je pro plže teratogenní. (Epstein, Erickson, Wynshaw-Boris, 2004, Raven, Stadhouders, 1955). Lithium způsobuje mutace u Limnaea stagnalis. (Raven,1942). Náš cyclopický mutant Lissachatina imaculata imaculata však prošel v lidské péči tristním vývojem.

Náš cyclopický jedinec Lissachatina imaculata imaculata byl umístěn v teráriu se zdravým jedince Lissachatina imaculata panthera s cílem zjistit, zda i F1 bude zatížena cyclopickou (či jinou) mutací). 

Jde o (Protiva, 2018) druh, který je v ČR chován v lidské péči již cca 30 let, často v amatérských a zcela nevyhovujících podmínkách, a navíc druh má sklon k samooplodnění ve stressu )při izolaci). Pohlavní dospělosti dosahuje možná již v pěti, ale zcela jistě šesti měsících věku jedince.

Proto je náš mutant možná F60 v lidské péči, a to s neznámým počtem generací vzniklých imbrední plemenitbou, a neznámý počet generací samooplodněním. Proto jsme se na rozdíl od jiných mutantů pokoušeli F1 našeho cyclopického plže nikoliv zopakovat i s mutací (u F1 při samoplodnění mutanta byl dokonce vyšší výsky mutací naprostou samozřejmostí), ale naopak zjistit, kolik filiálních generací při běžné plemenitbě se zdravým šnekem bude F1 již opět standardního fenotypu.


Our cyclopic individual, Lissachatina imaculata imaculata, was placed in a terrarium with a healthy individual, Lissachatina imaculata panthera, to determine if F1 would be burdened with cyclopic (or other) mutation. What do we know about cycling for the gastropods? It is called lithium. Lithium is teratogenic for livers. (Epstein, Erickson, Wynshaw-Boris, 2004, Raven, Stadhouders, 1955). Lithium causes mutations in Limnaea stagnalis. (Raven, 1942). However, our cyclopic mutant Lissachatina imaculata imaculata has undergone a sad development in human care. It is (Protiva, 2018) a species that has been cultivated in the Czech Republic for about 30 years, often in amateur and totally inconvenient conditions, and the species tends to self-fertilize in stress) during isolation). Sexual maturity may be reached in five, but certainly six months, of an individual. That’s why our mutant is the F60 in human care, with an unknown number of generations of embryonic breeding, and an unknown generation of self-fertilization. Therefore, unlike other mutants, we tried to try F1 of our cyclopic gut, not to repeat it with mutation (in F1 when mutant self-fertilization, even higher levels of mutations were commonplace), but to find out how many filial generations in normal breeding with a healthy snail F1 will again be standard phenotype.

Literatura:

Epstein,Charles J., Erickson,Robert P., Wynshaw-Boris, Anthony Joseph (2004).Inborn Errors of Development: The Molecular Basis of Clinical Disorders of Morphogenesis. Oxford University Press.

Protiva, Tomáš (2018): Lissachatina imaculata imaculata je chována v ČR od počátku devadesátých let. Osobní sdělení.

Raven, Chr. P.(1942). The influence of Lithium upon the development of the pond snail, Limnaea stagnalis. Zoology. Communicated at the meeting of September 26, 1942.

Raven, Chr. P., Stadhouders, A.M. (1955). Morphogenetic Effects of a Heat Shock on the Eggs of Limnaea stagnalis. J. Embryol. exp. Morph. Vol. 3, Part 2, pp. 142-159