Pozoruji plže pro zábavu ve svém volném čase. Je to mnohem smysluplnější než pohled na lidi. 

Sledování behaviorálních projevů plžů v podmínkách chovu

Etologie hromadných jevů jako migrace je samozřejmě víceméně kvantifikovatelná, jemné nuance chování jsou však poznatelné jen velmi blízkým a velmi dlouhým osobním pozorováním několika málo jedinců. Kazuistická metoda je proto v etologii plně legitimní, a každá relevantní kazuistika o nepoznaném jevu, byť jde o kazuistiku jedince, přináší validní data. A platí to už od samého počátku etologie jako vědy. Obvyklým argumentem etologů, kteří jako jedinou poznávací metodu uznávají kalkulačku, je zásadní vývoj etologie od dob jejího zakladatele, a kazuistika do etologi 21. století nepatří. Jde samozřejmě o pseudoargument. Etologická periodika s vysokým impact faktorem (například) publikovala v roce 1981 studii na dvou kopytnících odlišných rodů. (Prescott, 1981), v roce 2003 studii na dvou šimpanzích jménem Spock a Maya (Norris, 2003), a v roce 2011 mimořádně zajímavý popis výskytu inovativního, vysoce přínosného chování pozorováním jediného jedince primáta makaka. (Comins, J. et all. 2011). Proto se vzhledem ke zcela unikátnímu genetickému materiálu soustředěnému v naší stanici plně soustřeďujeme na dokumentaci chování mutantů, kterou průběžně zveřejňujeme na Youtube i Facebooku.

Testovali jsme následující hypotézy s výsledky:

  • Je subskalariformismus gametická mutace? Subskalariformismus není mutace, ale hlemýžď s ranným traumaterm ulity. Mutace neexistuje, i když o ní vědci v minulosti mluvili (Taylor, 1894). Je to malformace. Vzniká traumatem, nejspíše šlápnutím na botu. U Helix aspersa je F1 ze subskalarimorfního F0 normální hlemýžď.
  • Je skalarimorfismus gametická mutace? Scalarimorfismus není gametická mutace a často je to pouze extrémní forma variabilního znaku.
  • Je sinistralita gametická mutace? Sinistralita není gametická mutace.

Po třech měsících chovu se podařilo třemi odchovy potvrdit, že sinistralita u Helix aspersa není gameticku mutací. Všichni jedinci z více než stovky vylíhnutých mláďat F1 ze sinistrálních F0 chovné skupiny byly dextrální. Doprava.

Objectives, methods and results of jxd snailing

I observe snails for fun in my spare time. It is much more meaningful than looking at people.

Monitoring the behavioral manifestations of snails in breeding conditions

“When I look back now and remember how much we learned from our two ducks, they almost seem to be my most influential teachers. … I believe I can draw an informative picture of the life of a greylag goose by telling this story of my first goose.” (Lorenz 1961 in Field).

The ethology of bulk phenomena such as migration is, of course, more or less quantifiable, but the delicate nuances of behavior are only recognizable by very close and very long personal observations of few individuals. The Kazuistic method is therefore fully legitimate in ethology, and any relevant case report on an unrecognized phenomenon is not a casuistry of an individual, it provides valid data. And it has been true since the very beginning of ethology as science. „When I look back and remember how much we learned from our two ducks, they almost seem to be my most influential teachers. … I believe I can draw an informative picture of the life of a greylag goose by telling this story of my first goose. „(Lorenz 1961 in Field). The usual argumentation of the ethologists who recognize the calculator as the only cognitive method is the fundamental development of ethology since the time of its founder, and the story of the 21st century ethologist does not belong. It is, of course, a pseudoargument. For instance, a high-impact ethological journal (for example) published a study on two ungulates of different genera in 1981. (Prescott, 1981), in 2003 a study of two chimpanzees named Spock and Maya (Norris, 2003), and in 2011 an extremely interesting description of the occurrence of innovative, highly beneficial behavior by observing the only individual of the primal makak. (Comins, J. et al., 2011).
Therefore, due to the unique genetic material centered on our station, we are fully focused on the documentation of mutant behavior, which we publish on both Youtube and Facebook.

We tested the following hypotheses with the results:

  • Is subscalarimorphism a gametic mutation? Subscalarimorphism is not a mutation, but a snail with a trauma-mutant shell. The subscalarimorphic mutation does not exist, although scientists have talked about it in the past (Taylor, 1894). It’s a malformation. It is caused by trauma, most likely by stepping on a shoe. In Helix aspersa, F1 from subscalarimorphic F0 is a normal snail.
  • Is scalarimorphism a gametic mutation? Scalarimorphism is not a gametic mutation, and perhaps it is only the extreme form of a variable trait.
  • Is sinistrality a gametic mutation? Sinistrality is not a gametic mutation.

Zdroje:

Comins, Jordan A., E. Russ, Brian, Humbert, Kelley A., Hauser, Marc D.(2011). Innovative coconut-opening in a semi free-ranging rhesus monkey (Macaca mulatta): a case report on behavioral propensities. Journal of Ethology. Vol. 29, no. 1, pp. 187–189. https://doi.org/10.1007/s10164-010-0234-0

Field, Thalia (nedatováno). He Told Animal Stories. [online; cit. 2018-07-12]. Dostupné z WWW: <http://www.methodquarterly.com/2014/11/he-told-animal-stories/>.

Lorenz, Konrad (1961). King Solomon’s Ring in Field. Translated by Marjorie Kerr Wilson. Methuen, London. 202 pages. ISBN 0-416-53860-6

Norris, Pippa (2003). Object exchange between captive chimpanzees: a case report. Human Evolution. Vol. 9, no. 1, pp. 21–45. https://doi.org/10.1177/135406880391003.

Prescott, Jacques (1981). Suckling behavior of Llama (Lama glama glama) and Chapman’s Zebra (Equus burchelli antiquorum) in captivity. Applied Animal Ethology. Vol. 7, no. 3, pp. 293-299. https://doi.org/10.1016/0304-3762(81)90086-9