sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

#o jxd#

Právě vyšlo:

Velký obrazový atlas zenTato sekta nebere členy. Kniha ke koupi ZDE:

Jiří X. Doležal (jxd)

jxd je levotočivý šnek # jxd is left-handed snail

PhDr. Jiří Doležal, užívající literární pseudonym Jiří X. Doležal či jxd (* 28. února 1965 Jindřichův Hradec), je jeden z nejznámějších a nejnenáviděnějších českých novinářů. V letech 1990 – 2009 byl v ČR nejhlasitějším propagátorem legalizace rekreačního užívání marihuany v ČR. Vystudoval psychologii Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (abs. 1988), po převratu v roce 1989 začal psát do novin a od roku 1991 pracuje v časopisu Reflex, jehož profil výrazně utvářel. Vydal řadu knih. Jako novinář se zabýval problematikou konopí, neonacismu, náboženských sekt, minorit, subkultur a skupinových iracionalit. V posledních letech se v týdeníku Reflex v rámci seriálu Prodavači vzduchu soustřeďuje na komerční iracionalitu – šizení lidí skrze léčiteltsví a alternativní medicínu. Z mapování šarlatánů vznikají videa pro server reflex.cz, kde jxd pravidelně publikuje své komentáře. Od roku 2004 do roku 2014 spolupořádal Reflex Cannabis Cup – soutěž o nejkrásnější rostlinu konopí vypěstovanou v ČR.  Uspořádal řadu výstav svých fotografií, které i časopisecky a knižně publikuje. Natočil (komerčně zcela nepoužitelný) dokument „Jak mysleli neandrtálci“ (spolu s psychologem Pavlem Uhlářem a experimentálním archeologem Petrem Zítkem). V roce 2015 (spolu se sběratelem Františkem Knížkem) v nálezové zprávě „Chování trilobitů jineckého kambria“ prokázal, že kambričtí trilobiti druhu Conocoryphe cirina lezli za sebou v řadě. Toto zjištění a celá kniha vyvolaly mimořádný odpor v oficiálních paleontologických kruzích, a to přesto, že kniha vyšla vzhledem k očekávanému zájmu o titul v nákladu 41 kus (pro odborné knihovny) . Režisér Igor Chaun natočil v roce 2017 o jxd celovečerní film „Nepřesaditelný„. Teolog a sociolog Jan Jandourek v roce 2015 publikoval informaci, že jxd je autorem dnes široce užívané a zlidovělé nadávky uznačující fanatického neomarxistu „sluníčkář„. Ve volném čase se věnuje sběratelství fosilií a ulit gastropodů – především Conoidea, konkrétněji pak rody Cylinder, Darioconus a Leptoconus – a také ulit jiných plžů s kresbou formovanou podle Rule 30 elementárního celulárního automatonu dle Stephena Wolframa, dále se příležitostně venuje výtvarné trestné činnosti, a také provozuje jako hobby privátní nedotovanou chovnou stanici monster simplex gastropodů clade Stylommatophora (zrůd šneků). V rámci amatérského výzkumu již potvrdil, že sinistrální a prokázal, že scalariphormní mutace u Helix aspersa / Cornu aspersum O.F. Muller, 1772 není gametické povahy, což považuje za úspěšnou existenciální bilanci svého zatímního bytí.
Jiří X. Doležal 2018 - foto Zbyněk Pecák

Copyright free - photo Zbyněk Pecák

Sinistral Helix aspersa Muller 1772

PhDr. Jiří Doležal, who uses the literary pseudonym Jiří X. Doležal or jxd (* 28 February 1965 Jindřichův Hradec), is one of the most famous and most hated Czech journalists. Between 1990 and 2009, he was the most vocal promoter of legalizing recreational marijuana use in the Czech Republic. He graduated from the Faculty of Philosophy of the Charles University (1988), after the 1989 revolution he started writing in newspapers and since 1991 he has been working in the Reflex magazine, whose profile heavily shaped. He published a number of books. As a journalist he dealt with issues of cannabis, neo-Nazism, religious sects, minorities, subcultures, and group irrationals. In recent years, the Reflex weekly in the AirSales series focuses on commercial irrationality – scaring people through healing and alternative medicine. Characters mapping creates videos for server reflex.cz, where jxd regularly publishes its comments. From 2004 to 2014 he co-organized the Reflex Cannabis Cup – a competition for the most beautiful cannabis plant grown in the Czech Republic. He has organized a number of exhibitions of his photographs, and published photographs in magazines and books. He made a documentary „How Neanderthals Thought“ (along with psychologist Pavel Uhlář and experimental archeologist Petr Zítek – commercially totally inapplicable). In 2015 (together with the collector Franišek Knížek) in the Finding Report of Trilobites of the Cambridgeshire of Jince Drumian he proved that the Cambrian trilobites of the Conocoryphe cirina came in line. This finding and the whole book have provoked extraordinary resistance in the official paleontological circles, despite the fact that the book published 41 pieces (for professional libraries) due to the expected interest in the title. In 2017, director Igor Chaun made a feature film „Unoffsetable“. The theologian and sociologist Jan Jandourek published in 2015 that yxd is the author of today’s widely used and merciless swearing of the fanatic neo-Marxist „sunflower“. In his free time, he collects fossils and shells of gastropods – especially Conoidea, more specifically Cylinder, Darioconus and Leptoconus – and also plugs other shells with a Rule-30 style elementary cellular automaton according to Stephen Wolfram, and occasionally deals with artistic crimes, and also operates as a hobby private unconditioned monster simplex of gastropod breeding station clade Stylommatophora (snail mutants). As part of amateur research, he has already confirmed that sinistral and shown that scalariphormal mutations in Helix aspersa / Cornu aspersum O.F. Muller, 1772 is not a game-like character, which he considers to be a successful existential balance of his interim being.
Sinistral Helix aspersa Muller 1772
V boji za plnou transparentnost medií zveřejňuje video své kolonoskopie. # In the struggle for full media transparency, the video publishes its colonoscopy.

A samozřejmě také spermatogram. # And, of course, spermatogram.

Zásadní promluvy:

Promluva o nepřijatelnosti zrádců - XTV – Luboš Xaver Veselý

Promluva o hladu chudých dětí - Reflex – Karel Dlabač, Martin Krepindl

Promluva o levotočivém šneku - Reflex – Martin Bartkovský

Promluva o demokracii a elementárním celulárním automatonu Rule 30 - XTV – Luboš Xaver Veselý

Output kanály jxd:

jxd v Reflexu

jxd na Facebooku

jxd na Twitteru

Input kanály na jxd:

jxd@jxd.cz , +420 602 687 014

pgp public key

Objektivní informace o jxd:

jxd na Wiki

Skutečný význam osobnosti:

Wolfram AlphaWolfram AlphaWolfram Alpha

Nejvyspělejší běžnému uživateli dostupná (3 eura) umělá inteligence pana Wolframa Wolfram Alpha frázi „jiri x dolezal“ nezná. Na frázi „dolezal“ odpoví, že je to planetka objevená roku 1960.

Citace vyhledavače Google.

Druhá nejvyspělejší inteligence pana Kurzweila dostupná za to, co mu o sobě řeknete, Google, vyhledá na stejnou frázi na první straně svého vyhledavače devět odkazů. Ve čtvrtém se píše, že se Jiří X. Doležal orálně věnoval při menstruaci své druhé manželce. V šestém odkazu se píše, že Jiří X. Doležal smrdí.

Díly na jxd

Součástky na známého novináře

PhDr. Jiří Doležal, המשתמש בשם הספרותי Jiří X. Doležal או jxd (* 28 בפברואר 1965 Jindřichův Hradec), הוא אחד העיתונאים הצ’כיים המפורסמים ביותר והשנואים ביותר. בין השנים 1990 ו -2009, הוא היה היזם הקולני ביותר של חוקי השימוש במריחואנה של פנאי בצ’כיה. הוא סיים את הפקולטה לפילוסופיה של אוניברסיטת צ’רלס (1988), לאחר מהפכת 1989 שהוא החל לכתוב בעיתונים ומאז 1991 הוא עובד במגזין רפלקס, שפרופיל שלו מעוצב בצורה מכובדת. הוא פרסם כמה ספרים. כעיתונאי עסק בנושאים של קנאביס, ניאו-נאציזם, כיתות דתיות, מיעוטים, תת-תרבויות וקבוצות לא רציונליות. בשנים האחרונות, השבועון הרפלקס בסדרת AirSales מתמקד באי-רציונליות מסחרית – הפחדת אנשים באמצעות ריפוי ורפואה אלטרנטיבית. מיפוי תווים יוצר סרטונים עבור שרת reflex.cz, שם jxd באופן קבוע מפרסם את הערותיו. בין 2004 ל 2014 הוא שיתף פעולה עם גביע רפלקס קנביס – תחרות על מפעל הקנביס היפה ביותר שצמח בצ’כיה. הוא ארגן מספר תערוכות של תצלומיו ופרסם תצלומים במגזינים ובספרים. הוא עשה סרט דוקומנטרי „איך ניאנדרטלים חשב“ (יחד עם הפסיכולוג פבל אולאך וארכיאולוג ניסיוני פטר Zítek – מסחרי לחלוטין לא ישים). בשנת 2015 (יחד עם האספן פרניסק קניז’ק) בדו“ח הממצאים של טרילוביטים של הקאמברידג’יר של ג’ינס דרומיאן הוא הוכיח שהטרילוביטים הקמבריים של סירי הקונוקוריה הגיעו לקו. ממצא זה וכל הספר עוררו התנגדות יוצאת דופן בחוגים הפליאונטולוגיים הרשמיים, למרות שהספר פרסם 41 יצירות (עבור ספריות מקצועיות) בשל העניין הצפוי בכותרת. בשנת 2017, הבמאי איגור Chaun עשה סרט תכונה „unoffsetable“. התיאולוג והסוציולוג יאן ג’נדורק פירסם ב- 2015 כי yxd הוא מחברם של השופטים הנרחבים וחסרי הרחמים של „חמניות“ הניאו-מרקסיסטיות הקנאיות. בזמנו החופשי הוא אוסף מאובנים ופגזי גסטרופודים – במיוחד קונואידה, בייחוד צילינדר, דריוקונוס ולפטוקונוס – וגם מקשר פגזים אחרים עם אוטומציה סלולרית בסגנון שלטון 30 בסגנון סטפן וולפרם, ומדי פעם עוסק בפשעים אמנותיים, וגם פועלת כתחביב פרטית מפלצת בלתי מותנית פשוטה של ​​גסטרופוד תחנת הרבייה stylommatophora (חלזונות מוטציות). במסגרת מחקר חובבים, הוא כבר אישר כי sinistral והראה כי מוטציות scalariphormal ב Aspera Helix / קורנו aspersum O.F. מולר, 1772 אינו דמות
PHDR。使用文学笔名JiříX.Doležal或jxd(* 1965年2月28日JindřichůvHradec)的JiříDoležal是最着名和最讨厌的捷克记者之一。在1990年至2009年期间,他是捷克共和国休闲大麻使用合法化的最有力推动者。他毕业于查尔斯大学哲学系(1988年),1989年革命后,他开始在报纸上写作,自1991年以来,他一直在反射杂志上工作,后者的形象形象很好。他出版了许多书。作为一名记者,他处理大麻,新纳粹主义,宗教教派,少数民族,亚文化和群体非理性等问题。近年来,AirSales系列中的Reflex每周专注于商业非理性 – 通过治疗和替代医学吓唬人。字符映射为服务器reflex.cz创建视频,其中jxd定期发布其注释。从2004年到2014年,他共同组织了Reflex Cannabis Cup–一项在捷克共和国种植的最美丽的大麻植物竞赛。他组织了许多他的照片展览,并在杂志和书籍上发表了照片。他制作了一部纪录片“如何尼安德特人思想”(与心理学家帕维尔·乌拉尔和实验考古学家彼得·齐特克一起 – 在商业上完全不适用)。 2015年(与收藏家FranišekKnížek一起)在剑桥郡的Jince Drumian的三叶虫发现报告中,他证明了Conocoryphe cirina的寒武纪三叶虫排成一行。这一发现和整本书在官方古生物学界引起了极大的阻力,尽管由于对标题的预期兴趣,该书出版了41件(专业图书馆)。 2017年,导演伊戈尔·庄(Igor Chaun)制作了一部故事片“无法脱身”。神学家和社会学家Jan Jandourek在2015年发表的文章称,yxd是当今广泛使用和无情地宣誓狂热的新马克思主义“向日葵”的作者。在他的空闲时间,他收集腹足动物的化石和贝壳 – 特别是Conoidea,更具体地说是Cylinder,Darioconus和Leptoconus  – 并且还根据Stephen Wolfram用Rule-30风格的基本细胞自动机插入其他贝壳,并偶尔处理艺术犯罪,并且还作为业余爱好私人无条件怪物单纯的腹足动物繁殖站进化枝Stylommatophora(蜗牛突变体)。作为业余研究的一部分,他已经证实了左旋并证明了Helix aspersa / Cornu aspersum O.F.中的scalariphormal突变。穆勒,1772年不是一个类似游戏的角色,他认为这是他临时存在的成功存在的平衡。


počítadlo.abz.cz

Print Friendly

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

šnečín

Chov mutantů clade Stylommatophora

無

侘寂

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra