Jiří X. Doležal a Věra Mikušová | Veganství & ochrana zvířat

II b – nutnost živočišných bílkovin v lidské stravě

Tuk, ne maso, může vést k větším mozkům homininu / Fat, Not Meat, May Have Led to Bigger Hominin Brains

(Scientific American – part of Springer Nature)

https://www.scientificamerican.com/article/fat-not-meat-may-have-led-to-bigger-hominin-brains/

V severní Etipii byly nalezeny kosti se stopami především rozbití, umožňující přístup k morku, staré 3,4 milionu let. Tím se lovecké chování člověka posunulo o 800 000 let hlouběji do minulosti.

Račiněves – nálezy lidských úlovků ze starého paleolitu

(STARÝ PALEOLIT ČESKÉ REPUBLIKY Petr Šída)

https://www.academia.edu/6095880/Star%C3%BD_paleolit_%C4%8CR?auto=download
Lokalita je interpretována jako přechodné sídliště sloužící ke zpracování kořisti. Podle vedoucích výzkumu zde byly nalezeny ohniště a sušící pece (dodnes bez podrobné publikace situací umožňujících kritické zhodnocení). Nalezeno bylo 201 kusů štípané industrie a 153 kostí (některé se stopami po pořezání). Doložen je mamut, nosorožec, bizon, buvol, kůň, jelen a srnec. Industrie je čerstvá, neeolisovaná, kosti se stopami po řezání.


II a – veganství je nezdravá dieta

Veganská strava, abnormálně nízká hladina vitaminu B-12 a kardiovaskulární zdraví / Vegan Diet, Subnormal Vitamin B-12 Status and Cardiovascular Health
(Nutrients 2014, 6(8), 3259-3273; https://doi.org/10.3390/nu6083259)

https://www.mdpi.com/2072-6643/6/8/3259

„Existuje jen málo údajů o možných kardiovaskulárních účincích veganské stravy (bez masa, mléčných výrobků nebo vaječných výrobků). Nedostatek vitaminu B-12 je u vegetariánů velmi rozšířený. Nedostatek metabolického vitaminu B-12 vysoce převládá u vegetariánů v Austrálii, Německu, Itálii a Rakousku a u veganů (80%) v Hongkongu a Indii.“

Je vegetariánská nebo veganská strava pro vás? / Is a vegetarian or vegan diet for you?

(Harvard Health Publishing, Harvard Women’s Health Watch, 2014)

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/is-a-vegetarian-or-vegan-diet-for-you

K vegetariánské a veganské stravě budete muset zajistit dostatek bílkovin, vápníku, železa a vitamínu B12. Protože se vitamin B12 nachází pouze ve zvířecích zdrojích, pokud jste vegan, můžete zvážit užívání doplňku. Omega-3 mastné kyseliny se nacházejí v rybách i v lněných semínkách, ale vaše tělo neabsorbuje rostlinnou formu tak snadno jako omega-3 z mořských plodů

Může být veganská strava zdravá nebo ještě zdravější? / Might a Vegan Diet Be Healthy, or Even Healthier?

(In: Deckers J. Animal (De)liberation: Should the Consumption of Animal Products Be Banned? London: Ubiquity Press; 2016)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK396513/

Veganská strava může být nutričně adekvátní, ale vegani musí dbát na to, aby konzumovali potraviny, které obsahují dostatečné množství vitaminu B12 a omega-3 mastných kyselin, protože ty první nelze získat z rostlin a druhé jsou přítomny ve významných množstvích jen v několika málo veganských jídlech. Důkazy na podporu hypotézy, že veganská strava může být zdravější, jsou omezené.

Vegetariánská strava a úmrtnost ze všech příčin: Data od velké australské kohorty / diet and all-cause mortality: Evidence from a large population-based Australian cohort – the 45 and Up Study

(Prev Med. 2017 Apr;97:1-7. doi: 10.1016/j.ypmed.2016.12.044. Epub 2016 Dec 29.)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28040519/

Coxovy modely proporcionálních rizik kvantifikovaly souvislost mezi vegetariánskou stravou a úmrtností ze všech příčin. Mezi 243 096 účastníky (průměrný věk: 62,3 roku, 46,7% mužů) došlo k 16 836 úmrtím během průměrného 6,1 roku sledování. Nedošlo k významnému rozdílu v úmrtnosti ze všech příčin u vegetariánů oproti nevegetariánům [HR = 1,16 (95% CI 0,93–1,45)]. Rovněž nebyl zjištěn žádný významný rozdíl v riziku úmrtí mezi pesco-vegetariány [HR = 0,79 (95% CI 0,59–1,06)] nebo polovegetariány [HR = 1,12 (95% CI 0,96–1,31)] oproti běžným pojídačům masa. Nenašli jsme žádný důkaz o tom, že by následování vegetariánské stravy, semi-vegetariánské stravy nebo pesco-vegetariánské stravy mělo nezávislý ochranný účinek na úmrtnost ze všech příčin.

Vegetariánská a veganská strava a jejich dopad na zdraví / Vegetarian and vegan diets and their impact on health

(Revue médicale suisse 15(667):1849-1853)

https://www.researchgate.net/publication/336614297_Vegetarian_and_vegan_diets_and_their_impact_on_health

Vegani by měli dostávat povinnou substituci vitaminem B12 z důvodu významného rizika nedostatku. Vegani jsou navíc vystaveni vyššímu riziku nedostatku železa a vápníku s vyšší mírou osteoporotických zlomenin a anémie z nedostatku železa.


Veganská strava v těhotenství

Dopad veganské stravy na zdraví novorozenců / The impact of a vegan diet on pregnancy outcomes
(Journal of Perinatology DOI: 10.1038/s41372-020-00804-x)

https://www.researchgate.net/publication/344038894_The_impact_of_a_vegan_diet_on_pregnancy_outcomes

„Stratifikace byla provedena podle typu stravy: vegani, lakto-ovo – vegetariáni, jedlíci ryb a všežravci. Celkově bylo zapsáno 273 žen, z toho 112 všežravců, 37 pojídaček ryb, 64 lakto-ovo-vegetariánek a 60 veganek. Veganská strava byla významně spojena se zvýšeným rizikem novorozenců v nízkém gestačním věku (gestační věk je věk od poslední menstruace matky) ve srovnání s dietou všežravců (RR = 5,9, 95% CI, 1,2–21,8). Výskyt předčasného porodu byl u všech skupin podobný. Vegani měli nižší porodní hmotnost ve srovnání s lakto-ovo-vegetariány (3015 ± 420 g vs. 3285 ± 482 g, P = 0,004) a všežravci (3328 ± 495 g, P <0,001), ale ne s pojídači ryb. Vegani měli také nižší průměrný gestační přírůstek hmotnosti ve srovnání s všežravci (11,6 ± 4,2 kg vs. 14,3 ± 4,6 kg, P = 0,001). Veganská strava je spojena se zvýšeným rizikem pro novorozence v malém gestačním věku a nižší porodní váhu.“

Kojení a veganská dieta / Breastfeeding and vegan diet

(Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction 34(6):610-2)

https://www.researchgate.net/publication/7557745_Breastfeeding_and_vegan_diet

Veganská strava u kojících žen může u dětí vyvolat nedostatek vitaminu B12 s rizikem narušení neurologického vývoje. 9,5měsíční dívka měla zhoršený růst a těžkou hypotonii. Měla makrocytární anémii sekundární k nedostatku vitaminu B12. MRI ukázalo mozkovou atrofii. Byla výlučně kojena. Její matka měla také nedostatek vitaminu B12, což bylo sekundární k veganské stravě. Po propuštění z mateřství měla makrocytární anémii. Veganská strava je zcela nevhodný režim pro těhotné a kojící ženy, zejména pro jejich děti.


Veganská strava u dětí

Veganská strava u malých dětí / Vegan Diet in Young Children

January 2020 DOI: 10.1159/000503348
(In: Global Landscape of Nutrition Challenges in Infants and Children, pp.103-110)

https://www.researchgate.net/publication/338874896_Vegan_Diet_in_Young_Children

U malých dětí a dospívajících jsou nejen váha a výška, ale také neurokognitivní a psychomotorický vývoj silně ovlivňovány zdrojem, množstvím a kvalitou jejich výživy. Ve studiích prováděných hlavně u dospělých populací prokázala rostlinná strava výhody ve sníženém riziku chronických onemocnění, jako je obezita, cukrovka 2. typu, kardiovaskulární onemocnění a některé druhy rakoviny. Neexistují však žádné jasné důkazy o tom, že veganská strava zahájená v raném dětství přináší trvalý přínos pro zdraví. Na druhé straně může být veganská strava potenciálně kritická pro malé děti s rizikem nedostatečného přísunu, pokud jde o kvalitu a energii bílkovin, jakož i mastné kyseliny s dlouhým řetězcem, železo, zinek, vitamin D, jód, vápník a zejména vitamín B12. Nedostatky těchto živin mohou vést k závažným a někdy nevratným vývojovým poruchám. Pokud je taková strava zvolena z etických, ekologických nebo zdravotních důvodů, je pro zajištění zdravého a výživného příjmu v dětství zásadní dobře naplánovaná a diverzifikovaná strava s dodatečným doplňováním vitaminu B12, vitaminu D, jódu a potenciálně dalších mikroživin.

Dopad veganské stravy na zdraví a růst dětí a dospívajících – přehled literatury / The impact of vegan diet on health and growth of children and adolescents – Literature review
(Sutter, Daniel.(2017). 10.13140/RG.2.2.30001.68963.)

https://www.researchgate.net/publication/318135128_The_impact_of_vegan_diet_on_health_and_growth_of_children_and_adolescents_-_Literature_review

„Vegani jsou vystaveni vysokému riziku nedostatku kobalaminu a vápníku a zvýšenému riziku nedostatečné hladiny vitaminu D a jódu, pokud není použito správné plánování potravin včetně doplňků a / nebo obohacených potravin. Hladiny feritinu jsou nižší než u všežravců, ale vyšší než u vegetariánů, ale nezdá se, že by to korelovalo s anémií z nedostatku železa, protože stav železa ovlivňují různé faktory. Zatímco růst veganských dětí je v normálním rozmezí, jsou lehčí a o něco menší než všežravci. Veganské děti potřebují zvýšené množství bílkovin v závislosti na věku.“

III – Etické aspekty veganství

III a – pojem člověk

Rod člověk – Homo Linnaeus, 1758
(biolib.cz)

https://www.biolib.cz/cz/taxon/id20557/

říše Animalia – živočichové » kmen Chordata – strunatci » třída Mammalia – savci » řád Primates – primáti » čeleď Hominidae – hominidi » podtribus Hominina – lidé

III b – pojem zvíře

Každý živý obratlovec, kromě člověka

(Sbírka zákonů)

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_zakon-1992-246-viceoblasti.html

Pojem zvíře vymezuje zákon č. 246/1992 Sb.za dne 29.5.1992 na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Zvířetem se rozumí každý živý obratlovec, kromě člověka, včetně volně žijícího zvířecího jedince a jeho samostatného života schopné formy, nikoliv však plod nebo embryo.


III. c – Vzájemný vztah živočichů a člověka

Ekologie rozšířeného velkého všežravce Homo sapiens a její dopady na procesy ekosystému / Ecology of a widespread large omnivore, Homo sapiens, and its impacts on ecosystem processes


(The Journal of Nutrition)

H. sapiens je podle některých definic příslušník megafauny s hmotností> 44 kg. Je to všežravec, který je definován jako predátor a zároveň a býložravec.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.5049

Kritická role, kterou hrají živočišné zdroje potravin v lidské (homo) evoluci / The Critical Role Played by Animal Source Foods in Human (Homo) Evolution

(The Journal of Nutrition)

https://academic.oup.com/jn/article/133/11/3886S/4818038

Divokí primáti přijímají většinu denní stravy z rostlinných zdrojů a konzumují střední až malé množství potravin živočišného původu (ASF).U savců živících se rostlinami je na rozdíl od masožravých savců větší velikost těla spojena s nižší kvalitou stravy. Pokud se obrátíme na ASF jako na rutinní a nikoli na příležitostnou dietní složku, umožnilo by to vyvíjející se lidské linii vyhnout se nutričním omezením, která jsou kladena na zvýšení velikosti těla u lidoopů. Bez rutinního přístupu k ASF je vysoce nepravděpodobné, že by vyvíjející se lidé mohli dosáhnout svého neobvykle velkého a složitého mozku a současně pokračovat v evoluční trajektorii velkých, aktivních a vysoce sociálních primátů.

Důkazy o konzumaci masa ranými lidmi / Evidence for Meat-Eating by Early Humans

(Nature Education)

https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/evidence-for-meat-eating-by-early-humans-103874273/

První významnou evoluční změnou v lidské stravě bylo začlenění masa a dřeně z velkých zvířat, ke kterému došlo nejméně před 2,6 miliony let.


III d – Etické aspekty veganství


Veganská etika k dětem, červen 2017: Soudce odsoudil rodiče poté, co dítě zemřelo na veganskou stravu

Belgické dítě zemřelo s váhou devět liber, což je podle nejméně sedm liber podváhy, a mělo orgány zmenšené na polovinu jejich normální velikosti.

https://www.vice.com/en_us/article/wjqbem/judge-convicts-parents-after-baby-dies-from-vegan-diet

Veganská etika k dětem, listopad 2019: Batole zemřelo hladem na veganské stravě

https://metro.co.uk/2019/11/14/vegan-parents-starved-toddler-to-death-by-forcing-him-to-eat-raw-plant-based-diet-11147678/

Jeho veganští rodiče dítě nekrmili téměř ničím jiným než syrovým ovocem a zeleninou, a v jednom okamžiku jen mateřským mlékem. Rodiče byli zatčeni v Cape Coral na Floridě poté, co jejich osmnáctiměsíční syn zemřel. Vážil pouhých 17 liber, což je váha průměrného sedmiměsíčního dítěte. Pitva zjistila, že batole zemřelo na následky podvýživy, včetně dehydratace, mikrosteatózy jater a otoků rukou, nohou a nohou.

Ochranářská etika ke zvířatům, 2015: Útok na norčí farmu – J.Hradec –Po samozvaných ochráncích zvířat pátrají policisté

https://www.policie.cz/clanek/utok-na-norci-farmu-doplneni-info.aspx

Rádoby ochránci zvířat na norčí farmě ve Velkém Ratmírově na Jindřichohradecku dne 8. srpna kolem 02:30 hodiny zabili pět chovných norků. Všech pět norků dle zkoumání Státní veterinární správy uhynulo na následek stresu. Jejich smrt byla pomalá a mučivá. Aktivisté hlásící se k hnutí “ ALF“, tedy Animal Liberation Front, postříkali růžovou barvou kotce s 1600 norky.

Zebra se utopila na útěku z cirkusu. Pustili ji ochránci, tvrdí Berousek

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/zebra-se-utopila-v-berounce-cirkus-beroun.A160629_083723_praha-zpravy_nub

„Z cirkusu utekly dvě zebry, jednu se podařilo najít. Druhá ale spadla do náhonu řeky, kde zahynula,“ sdělila iDNES.cz policejní mluvčí Marcela Pučelíková. Zebru, která utekla do areálu nedaleké školy, veterinář uspal a již je zpět ve výběhu. Druhá ale takové štěstí neměla. Mrtvé zvíře ráno v devět hodin ráno vyprostili hasiči. Podle majitele Berousku Jiřího Berouska zebry v noci vypustili na svobodu ochránci zvířat. „Je tu dvojité oplocení. Museli utrhat spojovací řetězy a odstranit plot. Neuvědomili si ale, že tím, co provedli, naopak zvířatům ublížili a my tak přišli o jednu zebru,“ sdělil iDNES.cz Berousek. „Celkem jich pustili šest, zbylé čtyři se ale asi něčeho lekly a naštěstí zůstaly stát na místě,“ tvrdí majitel cirkusu.

Veganská obchodní etika

Nejviditelnějším veganem dnešních dnů je pan Attila Hildmann, německý obhájce německých hodnot a velko vega podnikatel. Momentálně je plně zaujat svým bojem proti rouškám, záběry z jeho boje na demonstraci.

Attila Klaus-Peter Hildmann (narozen 22. dubna 1981) je krajně pravicový německý autor veganských kuchařských knih a konspirační teoretik. Sám sebe označil za „ultrapravicového“ a za německého nacionalistu. Dne 29. srpna 2020 byl Hildmann zatčen před ruským velvyslanectvím v Berlíně během násilných protestů proti německým omezením COVID-19. Tvrdil, že německá vláda je agentem Billa Gatese, který propaguje očkování proti viru COVID-19 a monitorovací stát. Hildmann také sdílel antisemitské konspirační teorie, které nesouvisejí s pandemií, a tvrdí, že Židé se snaží „vyhladit německou rasu.

https://en.wikipedia.org/wiki/Attila_Hildmann

Pan Hildmann je také obchodně činný. Jeho nejkvailitnější nejbio nejeko nejfértrejd nejveganský čaj Šógun Matcha za přijatelnou cenu

333 eur/100 g = 88 000 Kč/kg

https://www.attilahildmann.de/de/shop/shogun-matcha.html

Vegáme na kole za 150 000 Kč!

https://www.hithit.com/cs/project/4621/zavodni-sezona-bez-zivocisnych-produktu

„Na rostlinné stravě lze vrcholově sportovat, na mém kole však ne. Pomozte mi získat nové, a dokázat tak, že zdraví a energie s konzumací živočišných produktů nesouvisí,“ píše na Hithitu slečna Mikušová. Cílová částka – 157 000 Kč. Já si myslím, že prezentovat schopnost veganů byciklovat by šlo i na trochu levnějším kole, na který by si mohla slečna veganka třeba vydělat prací. Ale určitě se pletu, protože nejsem vegan. Sama slečna Mikušová k tomu napsala: „Vaše peníze mi dají možnost koupit si sjezdové kolo. Zatím mám pouze enduro, které svou geometrií do bikeparků úplně nepatří. Navíc je již starší a má tak menší průměr kol než je dnes běžné a tím pádem je méně rychlé. Druhá polovina výdajů by mi měla pokrýt náklady na cesty, startovné, lanovky a ubytování v místech závodů. Velmi důležitá věc, kterou si potřebuji pořídit jsou nové chrániče a přilba na sjezdy.“

Veganská svoboda projevu

http://www.evropsky-rozhled.eu/prahou-prosel-pochod-za-prava-zvirat/

Na provizorně přistaveném pódiu do mikrofonu mluvil Silvestr Vandrovec Špaček z organizace Otevři oči. Řešil zejména organizační záležitosti kolem pochodu, mezi které ale zařadil i seznam nežádoucích osob, na které si účastníci pochodu mají dávat pozor. Mezi takovými personami non grata se objevil novinář J. X. Doležal z Reflexu, protože o jejich akcích nepíše tak, jak by si představovali. Novinář se samozřejmě po svém příchodu na akci nevyhnul ani rozhovoru s přítomnými policisty. Druhou nežádoucí osobou byl muž, který se aktivně zajímá o veřejná shromáždění a většiny se jich také účastní jako nezávislý pozorovatel. Špačkovy výroky na jeho adresu po pečlivém zvážení nebudeme zveřejňovat.
Na Václavském náměstí Věra Mikušová nejprve poděkovala všem lidem, díky kterým se dnes sešli. „Jednejte tak, jak byste jednali, kdyby za zdmi jatek byli vaši přátelé, vaše děti.“

Etické veganské násilí

https://plzensky.denik.cz/galerie/protest-proti-tyrani-zvirat-na-jatkach.html?photo=21&back=1713185932-2064-46

„Jde nám o to, aby transport zastavil a my mohli přepravovaná zvířata natočit.“

Představte si prosím, jak vám skočí aktivista na kapotu a začne vám, provázen sličnými vegankami, mlátit do předního skla.

Etické veganské zneužívání holocaustu

Jako jednu z odměn svého cyklistického projektu na Hithitu má slečna Mikušová: „Můj parťák na cestě za koncem zvířecího holocaustu.“

https://www.hithit.com/cs/project/4621/zavodni-sezona-bez-zivocisnych-produktu


Pokud někdo nechápe rozdíl mezi zabíjením slepic a zabíjením Židů, neměl by být připuštěn do diskuse.


0 Shares