sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

Lichidi, šlechta mezi trilobity

Lichidi (řád Lichida) byli globálně rozšířenou skupinou trilobitů, oživující mořská prostředí po značnou část staršího paleozoika (ordovik-střední devon). Morfologickou stavbou exokeletonu náleželi mezi nejsložitěji utvářené a vývojově nejpokročilejší trilobity. Některé taxony dorůstaly z hlediska trilobitů velkých rozměrů a mohou být příkladem evolučního gigantismu, jako například severoamerický, devonský Terataspis dosahující až 70 cm délky. Nebo naopak jsou známy taxony trpasličího vzrůstu, jako například z barrandienského devonu popsané rody Perunaspis a Lobopyge (okolo 2 cm).
V pražské pánvi nalézáme zástupce tří podčeledí a to Lichinae (Bohemolichas, Uralichas, Dicranopeltis), Homolichinae (Metopolichas(Holoubkovia), Platylichas) a Trochurinae (Trochurus, Dicranogmus, Paraleiolichas, Lobopyge, Acanthopyge(Acanthopyge), Perunaspis). Z těchto 11 rodů bylo 7 rodů (Acanthopyge, Lobopyge, Perunaspis, Dicranogmus, Dicranopeltis, Trochurus a Bohemolichas) popsáno na barrandienských druzích, což činí z pražské pánve pro výzkum lichidních trilobitů jednu z nejvýznamnějších oblastí.
Nás může těšit, že některé lichidy objevili a popsali též soukromí badatelé, neboli pokročilí sběratelé, jako například Karel Holub a Robert Růžička již na počátku 20 století. I za poslední léta sběratelé přinesli zajímavé nálezy, jak dokládá záchrana značného množství lichidního materiálu ze svého času opomíjeného, dočasného výkopu pro ČOV u Oseka (šárecké souvrství), nebo překvapivé nálezy zástupce rodu Platylichas v králodvorském souvrství.
Přestože lze Barrandien nadneseně nazvat „Mekkou“ lichidních trilobitů, není zde jejich výskyt rovnoměrně rozložen na jednotlivá souvrství, ba naopak, výskyt je velmi nerovnoměrně rozložen od spodního ordoviku (tremadoku) až do středního devonu (eifel).
V ordovických sedimentech pražské pánve jsou lichidi zastoupeni vzácně až velmi vzácně v třenickém až dobrotivském souvrství (Holoubkovia, Bohemolichas, Uralichas) a poté až v králodvorském souvrství (Platylichas, Trochurus). V době sedimentace libeňského až bohdaleckého souvrství a též kosovského souvrství, neměli v pražské pánvi lichidní trilobiti vhodné prostředí pro život, patrně vzhledem k značnému ochlazení klimatu v těchto obdobích. Lze konstatovat, že každý nález ordovického lichida  v Barrandienu je pro mnohé z nás, malým paleontologickým svátkem.
Zřetelné oteplení klimatu počátkem siluru, vedlo k postupné introdukci řady trilobitových společenstev, jejichž často významnou součástí bylo i několik lichidních taxonů (Dicranopeltis, Trochurus, Paraleiolichas a Dicranogmus). Nejlépe se dařilo lichidům v mělkovodních biotopech s lokální tufiticko-karbonátovou sedimentací, situovaných na povrchu několika podmořských vulkánů v období llandoveru (želkovické souvrství), wenlocku (motolské souvrství) a spodního ludlowu (báze kopaninského souvrství). Pouze v litohlavském souvrství (llandover) vzhledem k abiotickým podmínkám jeho vzniku, není výskyt žádných trilobitů (lichidů nevyjímaje) zatím doložen.Velkou záhadou je vzácné a druhově chudé zastoupení lichidů (Dicranogmus) ve svrchním siluru (ludford-přídolí) pražské pánve, přestože především kopaninské souvrství obsahuje vysoce diverzifikovaná trilobitová společenstva, čítající celkově okolo 120 druhů.
Další velký „boom“ v rozvoji lichidních trilobitů v pražské pánvi nastal ve spodním devonu. Tropické moře spodního devonu, poskytovalo škálu mělkovodních i hlubokovodnějších prostředí, které oživovali zástupci převážně velikostí drobných taxonů (Lobopyge, Perunaspis a Acanthopyge). Již stratigraficky nevysoko nad hranicí silur-devon nastupují v lochkovském souvrství (lochkov) lokálně hojní zástupci taxonu Lobopyge. Nejvyšší diverzity však dosáhli lichidi v období pragu až eifelu, kdy k rodu Lobopyge přistupují ještě Perunaspis a Acanthopyge. V chotečském souvrství (eifel) je rod Acanthopyge lokálně natolik hojný, že podle něho byla nazvána na koněprusku rozšířená, mělkovodní litofacie převážně bioklastických, tzv. akanthopygových vápenců.
Přestože lichidních trilobitů bylo ze sedimentů pražské pánve popsáno zatím 33 druhů (počet není jistě konečný), pouze u čtyř je relativně obstojně známa morfologie exoskeletonu, jako například ve fotogalerii Klubu Conocoryphe vystaveného, unikátního, téměř kompletního jedince Bohemolichas incola ze šáreckého souvrství (darriwilianu). Převážná většina druhů je však známa nedokonale, pouze na základě izolovaných částí, nebo dokonce pouze fragmentů částí exoskeletonů. Téměř neprobádaný je ontogenický vývoj, velké mezery jsou i ve znalosti biostratigrafického výskytu konkrétních druhů, atd..
Pro přehled uvádím seznam validních druhů lichidních trilobitů popsaných z pražské pánve:

Ordovik

Metopolichas (Holoubkovia) klouceki (Růžička, 1926) – velmi vzácný, třenické a mílinské souvrství, tremadok
Bohemolichas praecursor (Holub, 1911) – velmi vzácný, klabavské souvrství, floian – spodní darriwilian
Bohemolichas incola (Barrande, 1872) – nehojný, šárecké souvrství, darriwilian
Bohemolichas histrion Pek-Vaněk, 1993  – velmi vzácný, dobrotivské souvrství, svrchní darriwilian- spodní sandbian
Uralichas avus (Barrande, 1872)- vzácný, šárecké souvrství, darriwilian
Uralichas giganteus (Holub, 1908)- velmi vzácný, šárecké souvrství, darriwilian
Uralichas frangipana Šnajdr, 1985 – velmi vzácný, dobrotivské souvrství, svrchní darriwilian-spodní sandbian,
Platylichas (P.) milosi Vaněk-Vonka, 2004 – velmi vzácný, králodvorské souvrství, katian
Trochurus aff. toernquisti Gürich, 1901 – velmi vzácný, králodvorské souvrství, katian

Silur

Dicranopeltis imperfecta Šnajdr, 1975 -vzácný, želkovické souvrství, llandover
Dicranopeltis reporyjensis Phleger, 1937 – nehojný, motolské souvrství, wenlock
Dicranopeltis scabra (Beyrich, 1845) -nehojný, motolské souvrství, wenlock
Dicranopeltis propinqua (Barrande, 1846) -nehojný, motolské souvrství, wenlock
Dicranopeltis tenax Vaněk, 2002 -vzácný, hranice motolské-kopaninské souvrství, wenlock-ludlow
Trochurus sarfi Šnajdr, 1980 -velmi vzácný, želkovické souvrství, llandover
Trochurus buffoides Vokáč, 1999 -velmi vzácný, motolské souvrství, wenlock
Trochurus speciosus Beyrich, 1845 -hojný, motolské souvrství, wenlock
Trochurus pulcher Hawle et Corda, 1847 – nehojný, motolské souvrství, wenlock
Paraleiolichas ambiguus (Barrande, 1846)- nehojný, motolské souvrství, wenlock
Paraleolichas versutus Vaněk, 2002 – lokálně hojný, motolské souvrství, wenlock
Paraleiolichas heteroclytus (Barrande,1846)- lokálně hojný, hranice motolské-kopaninské souvrství, wenlock-ludlow
Dicranogmus simplex (Barrande, 1846) –vzácný, kopaninské souvrství, ludlow
Dicranogmus sp. – velmi vzácný, požárské souvrství?, přídolí

Devon

Lobopyge pragensis (Bouček, 1933) – lokálně hojný, lochkovské souvr.- spodní část, lochkov
Lobopyge richteri Vaněk, 1959 – lokálně hojný, lochkovské souvr.-svrchní partie,lochkov
Lobopyge branikensis (Barrande, 1872)-nehojný, pražské souvrství, dvorecké váp., prag
Lobopyge parva (Barrande, 1846) -velmi vzácný, pražské souvrství, koněpruské váp., prag
Lobopyge docekali Vaněk, 1959  – nehojný, zlíchovské souvrství, chýnické váp., zlíchov,
Lobopyge aigaion (Vaněk, 2002) – vzácný, zlíchovské souvrství- báze, zlíchov
Perunaspis longispina Přibyl, 1949 – lokálně hojný, dalejsko-třebotovské souvr., třebotovské váp.,dalej
Perunaspis helga Přibyl-Vaněk-Hörbinger, 1986 – velmi vzácný, chýnické váp.,zlíchovské souvr., zlíchov
Perunaspis minuta (Barrande, 1846)- vzácný, pražské souvrství, dvorecké váp., prag
Acanthopyge (?) pervasta Přibyl-Vaněk-Hörbinger, 1986 – nehojný, suchomastské váp., dalejsko-třebotovské souvr., zlíchov-dalej
Acanthopyge (A.) haueri (Barrande, 1846) -lokálně hojný, akanthopygové vápence, chotečské souvr., eifel,

Pro některého z kolegů bude možná tento příspěvek nošením dříví do lesa, pro jiného může být názornou ukázkou toho, že neexistuje pouze kambrium, rozkopaná Felbabka a neustálé hořekování nad napajcovanými Ellipsocephaly na Aukru. Ve vápencových lomech Čeřinka, Vozkop, Hvížďalka aj., leží tolik cenného paleontologického materiálu, že bude pravděpodobně dříve rozemlet na vápno, než vůbec někdo stačí rozpoznat, že je pro paleontologii dosud nepoznaný… S pozdravem V. Vokáč

Print Friendly

Vaňkova lavice

Největším znalcem trilobitů devonu Barrandienu, kterého jsem osobně znal, byl přítel Dr. Jiří Vaněk. Měl jsem možnost se o tom mnohokrát přesvědčit (a nejen já) při našich společných výpravách, též do vápencových lomů devonského „ostrova“ koněpruského. Desítky let terénních výzkumů a geniální paměť (ne náhodou mu Dr. Šnajdr říkával „Kompjutr) umožňovala nesmírně detailní znalost mnoha lokalit, často až na úroveň tenkých lamin. Jednou v létě roku 1991 jsme sbírali ve vinařických vápencích na dně lomu Homolák, tam kde se dnes rozkládá krásné jezero. Patrně velké horko nás tenkrát vystrnadilo do stínu lesíka nedaleko okraje lomu, mezi velké bloky vápenců, ležících zde určitě již od padesátých let. Jedna vápencová lavice jej tenkrát neobyčejně zajímala, což komentoval slovy: Tady tou lavicí, zvětralé do podoby „bílých“ vrstev, prochází asi pět centimetrů mocná poloha s jinde velmi vzácnými trilobity. S Lojzou (Dr. A. Přibylem) jsme v ní sbírali materiál k Harpidelle, kterou jsme popsali v roce 1981. Dvě kranidia trilobita Harpidella distincta, ve vinařických vápencích vzácného druhu, jsme tenkrát též nalezli…
Při nedávném třídění starých sběrů z devonských lokalit v okolí Koněprus, jsem si vzpomněl i na tuto neobvyklou lokalitu a v polovině letošního března ji navštívil. Balvan jako stůl leží na svém místě, snad jen více porostlý mechy. Co s ním? Zachovat jej jakožto typovou lokalitu a také z nostalgie a riskovat tak jeho možné ztracení při terénních úpravách probíhajících nedaleko?
Tuto malou vzpomínku jsem napsal k 5 výročí úmrtí (7.10. 2005) drahého přítele.

Václav Vokáč

Print Friendly

Krátká úvaha o plané hrušni nad lokalitou „pod hruškou“

Pokud existuje památný strom českých paleontologů, je jím nejspíše stařičká plánička vévodící téměř 200 let světoznámým paleontologickým lokalitám „pod hruškou“ u silnice ze Skryjí do Týřovic. Je posledním žijícím svědkem slavných dob výzkumů J.Barranda v první polovině 19. století, který odsud popsal nálezy unikátních vývojových stádií trilobitů od larvičky až po dospělce, například druhu Sao hirsuta.
Od  Barrandových počátků výzkumů, se v její blízkosti postupně vystřídali generace vědců a sběratelů zkamenělin: I. Hawle, J.M. Šáry, O.Novák, J. Kušta, J.Kuthan, J.F. Pompeckj, J.J. Jahn,V.Smetana, J.Šuf, R.Růžička, F.Prantl, J.Jarka, V.Opatrný, A.Přibyl, M.Šnajdr a mnoho dalších.
Proč vlastně píši tyto řádky? Byla svědkem i mých sběratelských začátků a byl bych rád, aby tu mohla spokojeně vegetovat třeba za sto let, toliko vše. Doba je plná převratných přehmatů a a nevidím žádnou jistotu, že nemůže padnout za oběť nějaké „vyčišťovací“ akci člověka o kterém by i soudruzi svého času prohlásili, že „aktivní blbec je horší než třídní nepřítel“.
Ona si jistě zaslouží právní ochranu a co vlastně brání tomu, aby byla prohlášena památným stromem, přimlouval se za to již Dr.F. Prantl v roce 1947. Pracovníkům CHKO Křivoklátsko se v rámci skryjsko-týřovického kambria zdařila řada záslužných počinů, snad je tyto řádky inspirují v jejich další bohulibé činnosti…
Ps: Když jsme se společně s O.Fatkou a M. Doubravou v létě 1976 pokoušeli čistit starou lokalitu zasypanou v cca 2-3 m hluboké jámě, překvapil nás tenkrát fakt, na jak drobounké kousky je břidlice roztlučena a jak je chudá na fosílie. Z toho jsme usoudili, že staříci museli břidlici velmi pečlivě roztloukat a brát téměř všechny fosílie co našli.To velmi kontrastuje s novodobou sutí, tvořenou značně velkými (3-10 cm) bloky břidlice, plnou drobných fosílií, včetně vývojových stádií trilobitů.
S pozdravem V.Vokáč, mailto:lichas@seznam.cz, 18.2.2010

Print Friendly

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

mente et maleo!

Klub Conocoryphe: Drancovat a plenit!
Klub Conocoryphe zpřístupňuje svoje sbírky na internetu pro vědecké a studijní účely. Vystavené exempláře jsou neprodejné.

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra