sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

Sběratelský deník z Walesu

Kamarád nám posílá – jako tuzemským lovcům trilobitů – milou výzvu. Takže – nejedete někdo do Walesu?

In the middle of Wales (United Kingdom) is an old abandoned quarry, the locals call it “Upper Gilwern Hill”. The site is located high in the hills about 4 miles from a village of a peculiar name “Hundred house”. If It is of any of your interest, please look at the attached photos of my findings. The exact location (using coordinates) is as follows: 52.214456; -3.331507.

Wales - Upper Gilwern HillA pokračuje mnohoslibně: This place is full of those amazing petrified beetles. To find one is a matter of minutes:

Wales trilobite

Takže pokud jedete na ostrovy, nezapomeňte doma kladivo!

Print Friendly

Šedesátiny Josefa K. Moravce, malíře pravěku a paleontologa

Dne 23. dubna 2011 oslavil kulaté jubileum světoznámý malíř pravěku a soukromý paleontolog, přítel Josef K. Moravec. Právě proto, že doma v Čechách neměl nikdy na růžích ustláno, dokázal se za pomoci svého bratra Mirka prosadit v zahraničí, především v USA. Známé jsou jeho rekonstrukce dinosaurů, třetihorních a čtvrtohorních savců, například ze světoznámých lokalit „asfaltových jezírek“ v Rancho La Brea v Los Angeles. Některé jeho obrazy je možno shlédnout na internetové adrese www.Prehistory.com..
Osobně jsem poznal Josefa na jaře 1976, kdy jsme se poprvé setkali na „stráni trilobitů“ ve Skryjském Luhu. Od té doby jsme společně i s dalšími přáteli především z „Plzeňské paleontologické skupiny“ (M. Doubravou, L. Grigarem, P. Krýdou) strávili stovky dní v terénu, při hledání barrandienských fosílií. Josef má v největší oblibě ordovik a to hlavně  dobrotivské, libeňské a letenské souvrství, kde je i těžiště jeho publikační činnosti. V terénu, jak jsem měl možnost jej poznat, se vždy vyznačoval citlivým a ohleduplným přístupem k lokalitám, zcela cizí je mu dnes běžný „plundrácký“ přístup. Dokáže se radovat z každého nálezu, byť kranidia běžného druhu a jeho sbírka je vzorem ve zpracování. Vždy jsem obdivoval, že i běžná zkamenělina se pod jeho rukama mění ve „fotogenický“ unikát, který může být ozdobou i muzeálních sbírek. Josef se nejraději věnuje „opomíjeným“ litofaciím, kde nerušeně v klidu krásné přírody, může sbírat v jeho oblíbených křemencích, pískovcích, rudách či tufitech. Zřetelně nejvíce inklinuje k řevnickým křemencům, ve kterých má největší, dlouhodobým úsilím podložené úspěchy. To že na vědecky cenném materiálu „nesedí“, ale nezištně jej v případě potřeby přenechá či zapůjčí ke studiu je o něm známo, lze například uvést unikátního jedince trilobita Holubaspis perneri vyobrazeného M. Merglem (1984, Fauna of the Upper Tremadocian of Central Bohemia) na tab. 4, obr. 5., atd.. Proto jsme také s Milanem Doubravou v roce 1990 pojmenovali vzácného silurského, cheiruridního trilobita Crotalocephalus moraveci, jako dík za pomoc, při pracném shromažďování dokladového materiálu. Je také významným donátorem veřejných sbírek, jím nalezené fosílie (včetně typů) jsou součástí sbírek muzea v Rokycanech i nově vznikajícího muzea Brd ve Strašicích. Josef je autorem, nebo spoluautorem, těchto odborných studií:

Moravec, J. (1986): New trilobites from the Šárka and Dobrotivá Formations in the western
part of the Barrandian area.- Věstník Ústř. úst. geol., Praha.
Moravec, J. (1987): A completed description of the cheirurid trilobite Crotalocephalus
transiens from the Přídolian of Bohemia.- Věstník ústř. úst. geol., Praha.
Moravec, J. (1988): Complementary description of three trilobite taxa from the Bohemian
Ordovician (Beroun).- Věstník Ústř. úst. geol., Praha.
Moravec, J. (1989): Corrugatagnostus cf. morea (Salter, 1864) (Trilobita) z lokality Těškov u
Rokycan.- Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Plzeň.
Moravec, J. (1990): Eccoptochile vipera Moravec, 1986 a Eccoptochile mariana (Verneuil et
Barrande, 1855) v českém ordoviku.- Zpr. muz. Západoč. Kraje, odd. příroda. Plzeň.
Moravec, J. (1990): Three new placopariid trilobites from the Bohemian Ordovician.- Věstník
Ústř. úst. geol., Praha.
Moravec, J. (2002): Rokycanská Čílina-sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích
libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (Beroun).- Zprávy o geol.
výzkumech v r. 2001, Praha.
Moravec, J. K.(2004): Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella
svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda)  v řevnických křemencích libeňského souvrství.-
Zprávy o geol. výzkumech v r. 2003, Praha.
Moravec J. K. (2005): Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého
ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien).- Zprávy o
geol. výzkumech v r. 2004, Praha.
Moravec, J. K. (2006): Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845)
(Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien).- Zprávy
o geol. výzkumech v r. 2005, Praha.
Moravec J. K. (2006): Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku
letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi versus Psephenus herricki (Dekay,
1844) (Coleoptera) z recentu Severní Ameriky.- Zprávy o geol. výzkumech v r. 2005,
Praha.
Fatka, O., Vokáč, V., Moravec, J. K., Šinágl, M. a Valent, M. (2009): Agnostids entombed in
hyolith conchs.- Memoirs of the Association of Australasian palaeontologists 37.
Vokáč, V., Moravec, J. K. a Hartl, F. (v tisku): A discovery of Eudolatites Delo, 1935
(Dalmanitidae, Trilobita) in the Libeň Formation (Lower Sandbian, Upper Ordovician,
Prague Basin, Bohemia).- Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Geologica.

Milý Pepo, zopakuji zde to co jsem Ti již osobně přál a to nejen hodně štěstí a zdraví, ale i velkou invenci a pevnou ruku, při malbě rekonstrukcí pravěkých „potvor“, pěkné nálezy v terénu a v neposlední řadě, aby naše spolupráce i nadále vzkvétala. Tvůj Venca Vokáč

Náš server se ke gratulaci skromně přidává. jxd

Print Friendly

Na Conocoryphe do Voseka nechoďte

Nedávno jsem zakoupil za 70 Kč brožuru Chráněná území ČR Plzeňsko a Rokycansko a to díl okres Rokycany. Chtěl jsem se pokochat četbou o krajině kterou mám rád a také o geologických a paleontologických lokalitách, které často důvěrně znám více než 45 let. Nebudu chodit okolo horké kaše, jsem zklamán, protože publikace je plná nepřesností a chyb. Hned v úvodní kapitole (str. 2) se uvádí, že nejjižnější bod okresu se nachází u obce Mšeno namísto Mešno. Následující odstavec již možným překlepem není, protože se zde uvádí, že nejvýše položeným bodem okresu Rokycany je kóta hory Brno (718,1 m. n. m.), což se nezakládá na pravdě, je jím kóta hory Radeč (721 m. n. m).
Jelikož jsme na sběratelských stránkách a tento příspěvek není recenzí, všimněme si především problematiky která Nás nejvíce zajímá a to trilobitů. Fauna velmi paleontologicky bohatých výchozů skryjských břidlic v přírodní památce Biskoupky je v publikaci charakterizována třemi druhy trilobitů, z nichž uvedený taxon Conocoryphe gerlinda zde zjištěn dosud nebyl (zde je velmi hojný poddruh Conocoryphe sulzeri atlanta) a taxon Skreiaspis spinosa je uveden nesprávně jako Skrejaspis spinosa. Nesprávně uveden je též Trinucleoides reussi jako Trinucleoide reuusi na str. 26. Používání zastaralých (synonymních) jmen druhů trilobitů lze ještě pochopit, např. Symphysurus pater  = Symphysurus rouvillei , Placoparia barrandei = Placoparia (P.) cambriensis, ale doslova třešničkou na dortu je informace o výskytu rodu Conocoryphe v šáreckých konkrecích ve Voseku (str.28). Těžko zdůvodnitelným počinem je také zařazení fotografie dvou kompletních jedinců trilobitů Colpocoryphe bohemica ze šáreckého souvrství (darriwilian) jako ilustraci k lokalitě Rumpál (libeňské souvrství, sandbian). Tyto „fotogenické“ fosílie dobře znám, protože jsem je měl možnost studovat v r. 1986 ve sbírkách muzea v Rokycanech, kde se také v sedmdesátých letech prodávalo jejich foto coby pohlednice. Tyto unikátní exempláře pocházejí z lokality Drahouš u Rokycan. Národní přírodní památka Vosek a přírodní památka Rokycanská stráň jsou také znázorněny na totálně neaktuálních mapových podkladech (str. 28 a 36), kde ještě není zakreslena dálnice D5 ani silnice spojující oseckou silnici s osadou Díly.
Srovnávat tak odbornou úroveň geologicko-paleontologické části této publikace například s knihami Chráněná území ČR – Praha nebo Geologické památky Prahy prostě nelze a to je škoda, protože neobyčejně geologicky pestré a celosvětově známé území okresu Rokycany by si skutečně fundovanou a reprezentativní publikaci jistě zasloužilo. Mimochodem, byla by to též pocta všem sběratelům a soukromým badatelům, kteří v minulosti převážnou většinu zdejších paleontologických lokalit pro vědu objevili (např. K. Holub, V. Kraft, J. Kušta, C. Klouček, R. Růžička, aj.). Suma sumárum, na můj vkus až příliš mnoho nedostatků na 40 stranách textu a lze jen doufat, že se je v dalším vydání jinak zdařilé publikace podaří odstranit.

Václav Vokáč

Print Friendly

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

mente et maleo!

Klub Conocoryphe: Drancovat a plenit!
Klub Conocoryphe zpřístupňuje svoje sbírky na internetu pro vědecké a studijní účely. Vystavené exempláře jsou neprodejné.

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra