sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

Cíle a metody

Cíle a metody stanice
Sinistralní Helix pomatia
Jsme si plně vědomi, že privátní observace exkrementace stopkookých plžů, zcela okrajového, zcela neperspektivního, v minulosti nezkoumaného jevu a nijak nevyužitelného jevu je z metodologického hlediska mimořádně problematická především z ekonomických důvodů. Přesto považujeme naše postupy za postupy splňující kriteria vědy založené na důkazech, ale jsme si vědomi, že získání jakýchkoliv validnějších poznatků v takto skrovných podmínkách je dlouhodobý úkol.
Složky a cíle stanice

Primárně se soustřeďujeme na observaci defekačního chování stopkookých plžů, které by v horizontu pěti až deseti let mohlo přinést nějaké relevantní objektivní informace o tom, zda i v defekaci stopkookých plžů existují nějaké zákonitosti, a pokud možno i popis těchto zákonitostí.
Dále sledujeme nutriční preference plžů, které ovšem budeme sledovat jen omezenou dobu a jejich sledování nemá přinést žádný vědecky validní poznatek, ale názornou popularizační příručku pro amatérské chovatele plžů.
Vedle toho zaznamenáváme i bizarní celospolečenské souvislosti exkrementů stopkookých plžů.
V současnosti chováme a sledujeme jedenáct taxonů stopkookých plžů, každý taxon ve čtyřech jedincích, chovaných společně všichni čtyři jedinci daného taxonu každý v jedné plastové arce prostorově adekvátní velikosti v ní chovaných jedinců.
Plánovaný postup observace defekačního chování:

Primární otázkou naší stanice samozřejmě je, zda má smysl vůbec sledovat tak malé skupiny jedinců. Otázka je to v kontextu etologie zcela bizarní, ale vzhledem k převládajícímu směřování současných vědeckých postupů spočívajících ve sběru obrovského množství zcela irelevantních a o ničem nevypovídajících dat od co největších populacích je potřeba se s touto potenciální námitkou vypořádat hned na počátku. Etologie hromadných jevů jako migrace je samozřejmě víceméně kvantifikovatelná, jemné nuance chování jsou však poznatelné jen velmi blízkým a velmi dlouhým osobním pozorováním několika málo jedinců. Kazuistická metoda je proto v etologii plně legitimní, a každá relevantní kazuistika o nepoznaném jevu, by´t jde o kazuistiku jedince, přináší validní data. A platí to už od samého počátku etologie jako vědy. “When I look back now and remember how much we learned from our two ducks, they almost seem to be my most influential teachers. … I believe I can draw an informative picture of the life of a greylag goose by telling this story of my first goose.” (Lorenz 1961 in Field). Obvyklým argumentem etologů, kteří jako jedinou poznávací metodu uznávají kalkulačku, je zásadní vývoj etologie od dob jejího zakladatele, a kazuistika do etologi 21. století nepatří. Jde samozřejmě o pseudoargument. Etologická periodika s vysokým impact faktorem (například) publikovala v roce 1981 studii na dvou kopytnících odlišných rodů. (Prescott, 1981), v roce 2003 studii na dvou šimpanzích jménem Spock a Maya (Norris, 2003), a v roce 2011 mimořádně zajímavý popis výskytu inovativního, vysoce přínosného chování pozorováním jediného jedince primáta makaka. (Comins, J. et all. 2011).
Sinistralní Helix pomatia
Při výzkumu šneků nelze spěchat!

1. etapa – kazuistika arcy
V této fázi zjišťujeme, zda lze vůbec u defekačního chování stopkookých plžů legitimně předpokládat, že u nich lze zaznamenat v defekačním chování nějakou pravidelnost.
Plži jsou denně kontrolováni, a nastane-li jev (viditelný exkrement), je pořízena fotodokumentace místa a tvaru exkrementu pro snadnou identifikaci společně s jedincem z konkrétní arcy (často pro fotografování přemístěným) s datem.
Zatím jsme rozlišili stavy, z nichž některé nastávají zároveň:
Jev nenastal
Exkrementy roztroušeny po ploše archy
Exkrementy roztroušeny po stropu arcy
Exkrementy roztroušeny po stěnách arcy
Exkrementy jsou koncentrovány v rohu
Tato etapa slouží k zodpovězení otázky, zda můžeme z pozorování výskytu exkremetnů v dané arce vyvozovat jakoukoliv pravidelnost v defekačním chování v arce chovaných jedinců konkrétního taxonu, a pokud ano, tak u kterých taxonů je jev nejlépe pozorovatelný. Etapa má být ukončena do konce roku 2018, a považujeme za k posouzení způsobilý počet sta záznamů výskytu jevu pro každou arcu. Vyhodnocení se provede prostým vizuálním srovnáním časosběrných fotografií jevu u daného taxonu. Taxony nevykazující žádné zjevné známky pravidelnosti v defekaci budou z pozorování vyřazeny. V optimálním případě, jak naznačujím první záznamy, bychom po vyhodnocení mohli považovat za legitimní výzkum tří až pěti taxonů, navíc s odlišným typem defekačního chování. Není zobecnitelná na jinou populaci než na konkrétní pozorované jedince.
2. etapa – kazuistika jedinců
V této fázi budou jedinci vybraných druhů rozděleni individuálně každý do dle velikosti adekvátní arcy. Záznamy budou pokračovat stejně jako v první etapě observace, už však nepůjde o kazuistiku jedné skupiny, ale – pro každý taxon – budou vedeny čtyři kazuistiky čtyř jedinců. V průběhu této etapy proběhnou (outsourcované z expertních zdrojů) odhady nutného počtu těchto pozorování. Experti posoudí, jaký je minimální počet záznamů jevu v případě čtyř paralelních kazuistik, aby bylo možné alespoň částečně smysluplné statistické zpracování pokročilými statistickými metodami, které (byť za cenu omezení validity a zobecnitelnosti závěrů) dokážou potlačit destruktivní projevy pseudoreplikace při interpretaci dat. Předběžný odhad ukazuje na nutnost pořízení několika set záznamů pro každou kazuistiku, což vzhledem k frekvenci jevu bude vyžadovat tři až pět let observace. Poté budou data relevantně vyhodnocena outsourcovanými statistiky, a na základě výsledků bude vybrán taxon (taxony), které budou i nadále pozorovány. Ostatní taxony budou vyřazeny z observace. Externí statistici v závislosti na výsledcích určí dva údaje zásadní pro další pozorování: Minimální nutný počet jedinců jednoho taxonu pro další pozorování, který by vyloučil efekt pseudoreplikace, a minimální nutný počet jedinců pro další pozorování, který by umožnil získat alespoń částečně vypovídající zobecnitelná data.
3. etapa
V případě realizovatelnosti minimální varianty v podmínkách privátní stanice bude sledování jevu stejnými metodami pokračovat pro statistiky určený počet jedinců chovaných jednotlivě v adekvátních arcách po dobu nutnou k získání (opět statistiky určeném) počtu záznamů jevu. Následně by měly výsledky ukázat alespoň parciálně zobecnitelné základní behaviorální vzorce defekace sledovaného taxonu stopkookého plže.
Sinistralní Helix pomatia
Plánované popularizační experimenty určené k medializaci plžů a malakologické osvětě mládeže:

Cílem je publikace v dětských časopisech a na pro děti určených serverech o přírodě. Experimenty budou zaznamenávány a po editaci prezentovány jako video:
- Za jak dlouho zkonzumuje šnek stejné množství oblíbené zeleniny, kolik sám váží?
- Jak ovlivňuje barva přirozené stravy barvu exkrementů u šneků?
Zdroje:
Comins, Jordan A., E. Russ, Brian, Humbert, Kelley A., Hauser, Marc D.(2011). Innovative coconut-opening in a semi free-ranging rhesus monkey (Macaca mulatta): a case report on behavioral propensities. Journal of Ethology. Vol. 29, no. 1, pp. 187–189. https://doi.org/10.1007/s10164-010-0234-0
Field, Thalia (nedatováno). He Told Animal Stories. [online; cit. 2018-07-12]. Dostupné z WWW: <http://www.methodquarterly.com/2014/11/he-told-animal-stories/>.
Lorenz, Konrad (1961). King Solomon’s Ring in Field. Translated by Marjorie Kerr Wilson. Methuen, London. 202 pages. ISBN 0-416-53860-6
Norris, Pippa (2003). Object exchange between captive chimpanzees: a case report. Human Evolution. Vol. 9, no. 1, pp. 21–45. https://doi.org/10.1177/135406880391003.
Prescott, Jacques (1981). Suckling behavior of Llama (Lama glama glama) and Chapman’s Zebra (Equus burchelli antiquorum) in captivity. Applied Animal Ethology. Vol. 7, no. 3, pp. 293-299. https://doi.org/10.1016/0304-3762(81)90086-9
Print Friendly

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

mente et maleo!

Klub Conocoryphe: Drancovat a plenit!
Klub Conocoryphe zpřístupňuje svoje sbírky na internetu pro vědecké a studijní účely. Vystavené exempláře jsou neprodejné.

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra