sponzor webu

články jxd

Wikipedie

Wiki

certifikát původu

Šedesátiny Josefa K. Moravce, malíře pravěku a paleontologa

Dne 23. dubna 2011 oslavil kulaté jubileum světoznámý malíř pravěku a soukromý paleontolog, přítel Josef K. Moravec. Právě proto, že doma v Čechách neměl nikdy na růžích ustláno, dokázal se za pomoci svého bratra Mirka prosadit v zahraničí, především v USA. Známé jsou jeho rekonstrukce dinosaurů, třetihorních a čtvrtohorních savců, například ze světoznámých lokalit „asfaltových jezírek“ v Rancho La Brea v Los Angeles. Některé jeho obrazy je možno shlédnout na internetové adrese www.Prehistory.com..
Osobně jsem poznal Josefa na jaře 1976, kdy jsme se poprvé setkali na „stráni trilobitů“ ve Skryjském Luhu. Od té doby jsme společně i s dalšími přáteli především z „Plzeňské paleontologické skupiny“ (M. Doubravou, L. Grigarem, P. Krýdou) strávili stovky dní v terénu, při hledání barrandienských fosílií. Josef má v největší oblibě ordovik a to hlavně  dobrotivské, libeňské a letenské souvrství, kde je i těžiště jeho publikační činnosti. V terénu, jak jsem měl možnost jej poznat, se vždy vyznačoval citlivým a ohleduplným přístupem k lokalitám, zcela cizí je mu dnes běžný „plundrácký“ přístup. Dokáže se radovat z každého nálezu, byť kranidia běžného druhu a jeho sbírka je vzorem ve zpracování. Vždy jsem obdivoval, že i běžná zkamenělina se pod jeho rukama mění ve „fotogenický“ unikát, který může být ozdobou i muzeálních sbírek. Josef se nejraději věnuje „opomíjeným“ litofaciím, kde nerušeně v klidu krásné přírody, může sbírat v jeho oblíbených křemencích, pískovcích, rudách či tufitech. Zřetelně nejvíce inklinuje k řevnickým křemencům, ve kterých má největší, dlouhodobým úsilím podložené úspěchy. To že na vědecky cenném materiálu „nesedí“, ale nezištně jej v případě potřeby přenechá či zapůjčí ke studiu je o něm známo, lze například uvést unikátního jedince trilobita Holubaspis perneri vyobrazeného M. Merglem (1984, Fauna of the Upper Tremadocian of Central Bohemia) na tab. 4, obr. 5., atd.. Proto jsme také s Milanem Doubravou v roce 1990 pojmenovali vzácného silurského, cheiruridního trilobita Crotalocephalus moraveci, jako dík za pomoc, při pracném shromažďování dokladového materiálu. Je také významným donátorem veřejných sbírek, jím nalezené fosílie (včetně typů) jsou součástí sbírek muzea v Rokycanech i nově vznikajícího muzea Brd ve Strašicích. Josef je autorem, nebo spoluautorem, těchto odborných studií:

Moravec, J. (1986): New trilobites from the Šárka and Dobrotivá Formations in the western
part of the Barrandian area.- Věstník Ústř. úst. geol., Praha.
Moravec, J. (1987): A completed description of the cheirurid trilobite Crotalocephalus
transiens from the Přídolian of Bohemia.- Věstník ústř. úst. geol., Praha.
Moravec, J. (1988): Complementary description of three trilobite taxa from the Bohemian
Ordovician (Beroun).- Věstník Ústř. úst. geol., Praha.
Moravec, J. (1989): Corrugatagnostus cf. morea (Salter, 1864) (Trilobita) z lokality Těškov u
Rokycan.- Zpr. Muz. Západočes. Kraje, Plzeň.
Moravec, J. (1990): Eccoptochile vipera Moravec, 1986 a Eccoptochile mariana (Verneuil et
Barrande, 1855) v českém ordoviku.- Zpr. muz. Západoč. Kraje, odd. příroda. Plzeň.
Moravec, J. (1990): Three new placopariid trilobites from the Bohemian Ordovician.- Věstník
Ústř. úst. geol., Praha.
Moravec, J. (2002): Rokycanská Čílina-sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích
libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (Beroun).- Zprávy o geol.
výzkumech v r. 2001, Praha.
Moravec, J. K.(2004): Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella
svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda)  v řevnických křemencích libeňského souvrství.-
Zprávy o geol. výzkumech v r. 2003, Praha.
Moravec J. K. (2005): Druh Ormathops inflatus (Želízko, 1922) (Trilobita) z českého
ordoviku (dobrotiv, spodní beroun) v západní části pražské pánve (Barrandien).- Zprávy o
geol. výzkumech v r. 2004, Praha.
Moravec, J. K. (2006): Patologické pygidium Eccoptochile clavigera (Beyrich, 1845)
(Trilobita) z letenského souvrství českého ordoviku v pražské pánvi (Barrandien).- Zprávy
o geol. výzkumech v r. 2005, Praha.
Moravec J. K. (2006): Záhadný živočich Duslia insignis Jahn, 1893 (Arthropoda) z ordoviku
letenského souvrství (střední beroun) v pražské pánvi versus Psephenus herricki (Dekay,
1844) (Coleoptera) z recentu Severní Ameriky.- Zprávy o geol. výzkumech v r. 2005,
Praha.
Fatka, O., Vokáč, V., Moravec, J. K., Šinágl, M. a Valent, M. (2009): Agnostids entombed in
hyolith conchs.- Memoirs of the Association of Australasian palaeontologists 37.
Vokáč, V., Moravec, J. K. a Hartl, F. (v tisku): A discovery of Eudolatites Delo, 1935
(Dalmanitidae, Trilobita) in the Libeň Formation (Lower Sandbian, Upper Ordovician,
Prague Basin, Bohemia).- Folia Mus. Rer. Natur. Bohem. Occid., Plzeň, Geologica.

Milý Pepo, zopakuji zde to co jsem Ti již osobně přál a to nejen hodně štěstí a zdraví, ale i velkou invenci a pevnou ruku, při malbě rekonstrukcí pravěkých „potvor“, pěkné nálezy v terénu a v neposlední řadě, aby naše spolupráce i nadále vzkvétala. Tvůj Venca Vokáč

Náš server se ke gratulaci skromně přidává. jxd

Print Friendly

Comments are closed.

sponzor šnečína

Farma Nahošovice s.r.o. je naším sponzorským dodavatelem genetického materiálu.

šnečín

Chov mutantů clade Stylommatophora

無

侘寂

archivováno NK ČR

sůtra

sůtra